Geotechnika

Geotechnika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem podłoża gruntowego dla celów projektowania, wykonawstwa i kontroli obiektów budowlanych, obiektów inżynierskich oraz liniowych. Badania geotechniczne powinny dostarczyć wystarczających danych dotyczących podłoża oraz warunków wodnych w obrębie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowę, koniecznych do właściwego wyznaczenia podstawowych właściwości podłoża gruntowego i wiarygodnego oszacowania wartości charakterystycznych parametrów podłoża gruntowego, które będą użyte w obliczeniach projektowych.

Dzięki takim badaniom przy realizacji obiektów kubaturowych, możesz:

- podjąć decyzję o wyborze fundamentów i ewentualnym ich wzmocnieniu oraz o sposobie i głębokości posadowienia,
- dobrać system hydroizolacji - uszczelnienia części podziemnej obiektu,
- podjąć decyzje o konieczności zastosowania drenażu opaskowego budynku,
- zaprojektować właściwe wzmocnienie i zabezpieczenie istniejących lub powstałych w trakcie realizacji inwestycji skarp i nasypów.

W przypadku projektowania nawierzchni drogowych, parkingów, placów manewrowych lub magazynowych oraz boisk sportowych uzyskasz dodatkowo informacje o wysadzinowości podłoża gruntowego, o grupie nośności podłoża nawierzchni oraz otrzymasz szczegółowy profil warstw konstrukcyjnych istniejących ("starych") nawierzchni drogowych, parkingowych itp.

Zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (dz. U. nr 81, poz.463). Zgodnie z tym rozporządzeniem dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych (I-III) wykonuje się Opinie geotechniczną. W przypadku obiektów II i III kategorii geotechnicznej wykonuje się dodatkowo Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz Projekt geotechniczny. Ponadto dla obiektów budowlanych II kategorii w przypadku stwierdzenia złożonych warunków gruntowych oraz dla obiektów III kategorii wykonuje się również Dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981).

Naszym zadaniem jest określenie panujących w podłożu planowanej inwestycji warunków gruntowych, co pozwoli ustalić kategorię geotechniczną obiektu, dzięki czemu ustalimy rodzaj wynikowej dokumentacji, a przede wszystkim zakres niezbędnych badań geotechnicznych. Zamawiając badania geotechniczne otrzymacie Państwo kompleksową pomoc i liczne informacje pozwalające zoptymalizować projekt fundamentu, co może zminimalizować koszty związane z posadowieniem Państwa inwestycji. 

Copyright Š 2016 GEOLOGIA SCHNEIDER. All rights reserved.